Verslag van de huishoudelijke vergadering 2022

Verslag van de H.H. vergadering op vrijdag 21 Januari 2022.

Alle leden hadden via de mail een uitnodiging gehad om middels MEET mee te doen aan deze vergadering alsmede voor het doen van een aanmelding voor een bestuursfunctie en voor zitting in de kascontrole commissie. Ook de agenda voor die avond kon men downloaden .
Onze voorzitter Jim PA2JIM opent de vergadering om precies acht uur er hadden zich achttien leden aangemeld Guido PE1MHY controleerde of ze lid waren en noteerde de namen van de deelnemers.
Na een ieder welkom te hebben geheten en even stil te staan bij de covid maatregelen neemt Jim de agenda door alsmede de mededelingen .
Leo PA0LMD doet verslag van de repeater commissie en staat stil bij de toegenomen kosten van het AT voor de vergunningen . Ook de machtiging voor de komende jaren is weer verleend .
Het verslag van het QSL bureau, weer keurig verzorgd door Adriaan PE2K, werd doorgenomen dit maal door Gert PA5TS vanwege het feit dat Adriaan zich tijdens de vergadering nog afmeldde.
Ingekomen stukken waren er niet dus dit was snel afgehandeld.
Het jaarverslag door de secretaris. Gert PA5TS werd in een verkorte versie doorgenomen, het uitgebreide verslag gaat na deze vergadering naar het hoofdbestuur.
Het jaarverslag van onze penningmeester Leo PA0LMD werd eveneens doorgenomen waarbij Leo nog even stilstond bij het feit dat door de covid er geen huur is betaald en er geen bijzondere uitgaven waren afgelopen jaar waardoor het saldo is toegenomen maar dat dit niet de bedoeling is van een goed functionerende vereniging .
De kascommissie bestaande uit Ben PA0I en Henk PA0HFT deed verslag bij monde van Ben en deelden mee dat er geen onregelmatig heden waren geconstateerd en gaven het bestuur van de afdeling Apeldoorn een decharge en bedanken de penningmeester voor zijn inzet.
Voor de nieuwe kascommissie had zich al een kandidaat aangemeld (Henk PA0HFT is zittend lid ) t.w. ED Sanders PC1E
De begroting voor het komende jaar werd door de Penningmeester behandeld maar door alle maatregelen en prijsverhogingen van vergunningen en verzekeringen zal daar nog wel wat in wijzigen.
Bij de bestuursverkiezingen was alleen Leo reglementair aftredend en herkiesbaar . Er hadden zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie dus blijft het bestuur zoals het de afgelopen jaren is geweest.
De voorstellen voor de VERON verenigingsraad zijn onder aandacht gebracht door Jim welke de komende tijd behandelt zullen worden en Jim vraagt voorstellen in te dienen voor zover die er zijn.
Bij de rondvraag werden er wat dingen gevraagd welke niet pasten op deze vergadering maar werden door onze voorzitter keurig afgehandeld .
Rond de klok van 21.00 uur werd vergadering gesloten waarna een ieder zich uitmelde.
PA5TS.