1e bijeenkomst januari 2019

Vrijdag 18 januari was de 1e bijeenkomst van het nieuwe jaar. 24 mensen ondertekenden de presentielijst. Jim, Pa2JIM, opende de vergadering en gaf informatie over het verloop van de avond. En zoals ieder jaar begon het bestuur verantwoording af te leggen naar de leden toe met een agenda van 15 punten. Zo kregen we een verslag te horen van Leo als voorzitter van de repeatercommissie. De repeater functioneert prima tot een keer de spanning weg viel wat tot gevolg had dat de UPS actief werd. Door nog onbekend probleem schakelde de UPS niet uit bij een bepaalde spanningswaarde. De UPS staat nu op de testbank voor nader onderzoek.

Adriaan PE2K gaf zijn jaarlijkse verslag aan het bestuur met de mededeling over een terug lopende inkomende qsl kaarten. Ook werd de winnaar bekend gemaakt van de Veron competitie. Adriaan was weer 1e geworden en ontving daarvoor een applaus.

Het jaarverslag door Gert PA5TS gaf het wel en wee weer van onze afdeling. Dieptepunt was wel het overlijden van het bestuurslid Henk PA5VK. De samenstelling van het bestuur blijft voorlopig zoals het nu is.

Leo PA0LMD, gaf verslag van de financiële gedeelte van onze afdeling, De kosten en baten werden besproken en gaf een gezonde situatie weer.

De kas controle commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en gaf het bestuur decharge.

Leo was het enige bestuurslid  wat aftredend en herkiesbaar was en aangezien het stil bleef in de zaal mocht Leo weer een jaar er tegen aan.

Jim sloot het officiële gedeelte af en nodigde allen uit een drankje te nemen op het nieuwe jaar. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Hierna was er nog onderlinge qso en om 23:00 uur ging een ieder weer huiswaarts.

Hans PA7HPH